Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Top Ortho Nederland B.V.

 1. Algemeen: Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen de onderscheidenlijke orthodontiepraktijken van Top Ortho Nederland B.V (hierna: ‘TopOrtho’) en de patiënt. Bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de patiënt op het bestaan van deze algemene voorwaarden gewezen die verder ook in de wachtkamer van de praktijk ter inzage liggen. Deze voorwaarden zijn tevens op de website van TopOrtho te lezen (www.toportho.nl). Onder patiënt wordt mede verstaan de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt.
 2. Behandelplan: Na het vooronderzoek doch voorafgaand aan de orthodontische behandeling wordt het behandelplan op schrift gesteld en met de patiënt besproken. Daarbij wordt tevens een indicatie van de kosten van de orthodontische behandeling (verder aangeduid met ‘behandelplan’) gegeven. De opgave van de geschatte behandelduur en de hieraan gerelateerde geschatte kosten zijn slechts informatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Bij het behandelplan hoort een Informed Consent, waarin wordt toegelicht wat een orthodontische behandeling inhoudt en waarmee de patiënt rekening dient te houden tijdens de behandeling en welke mogelijke risico’s daaraan verbonden kunnen zijn. De patiënt dient zorgvuldig kennis te nemen van het behandelplan en het Informed Consent. Door zijn opkomst op de eerste behandeling geeft patiënt zijn toestemming aan te vangen met het behandelplan, in te stemmen met de daaraan verbonden kosten en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 4. Bij afwijking en of wijziging van aanzienlijk belang van het behandelplan of onvoorziene complicaties tijdens de behandeling informeert TopOrtho de patiënt schriftelijk of mondeling in de praktijk.
 5. Juiste informatie: De patiënt is gehouden aan het correct verschaffen van naam-, adres-, woonplaats- en verzekeringsgegevens. Bij wijzigingen dient TopOrtho onverwijld hiervan in kennis gesteld te worden. Kosten veroorzaakt door niet (tijdig) doorgegeven wijzigingen kunnen in rekening gebracht worden.
 6. Kosten en factoring: De Nederlandse Zorgautoriteit (‘NZa’) stelt van tijd tot tijd de maximumtarieven vast voor orthodontische behandelingen. TopOrtho hanteert de tarieven voor de prestaties zoals die omschreven zijn in de tarieflijst. Deze standaard tarieflijst ligt in de praktijk ter inzage. Voor de actuele tarieflijst verwijst TopOrtho ook naar de tarieven pagina.
 7. Afzeggen afspraken: Afspraken dienen 24 uur vóór behandelingsdatum (dus niet behandelingstijdstip)  te worden afgezegd. Bij niet-tijdige afzegging of bij niet verschijnen op een gemaakte afspraak behoudt TopOrtho zich het recht voor kosten voor gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen. Deze kosten worden doorgaans niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 8. Factoring: TopOrtho draagt al haar vorderingen bij cessie over aan een factoringmaatschappij. De factoringmaatschappij verzorgt voor TopOrtho de incasso van de declaraties. De patiënt is verplicht de declaratie rechtstreeks aan de factoringmaatschappij te betalen. De algemene voorwaarden van de factormaatschappij, zoals die zijn afgedrukt op de achterkant van de verzonden declaratie zijn eveneens van toepassing.
 9. Klachten: Bij eventuele klachten over de declaratie verzoekt TopOrtho de patiënt hiervan binnen 8 dagen na declaratiedatum melding te maken bij de praktijk, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de declaratie als juist te hebben geaccepteerd.
 10. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een klacht indient over de hoogte van de declaratie en/of de gedeclareerde verrichting, tenzij sprake is van een tekortkoming van TopOrtho die (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt. Verrekening van een declaratie met tegenvorderingen is niet toegestaan. Indien sprake is van een ingediende klacht bij de Klachtcommissie Tandheelkunde of een vergelijkbare instanties, dan schort de klacht evenmin de betalingsverplichting van de patiënt op.
 11. Betalingstermijn: De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de patiënt van rechtswege in verzuim. De patiënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een vergoeding verschuldigd conform hetgeen hieromtrent in de incassowet is opgenomen, onverminderd het recht van TopOrtho om volledige schadevergoeding te vorderen.
 12. Opschorting behandeling: In geval van een betalingsachterstand en daardoor uitblijven van behandeling voor een langere dan verantwoorde termijn, is TopOrtho gerechtigd en genoodzaakt om de behandeling te beëindigen en eventuele apparatuur te verwijderen. Het is altijd mogelijk te laten behandelen tegen contante betaling aan de balie van de praktijk, voorafgaand aan iedere behandeling tot het moment dat de betalingsachterstand is weggewerkt.
 13. Opzegging: Wanneer de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt, vervallen reeds betaalde, c.q. nog te betalen declaraties en nog in rekening te brengen behandelingen daarmee niet. Verzoeken om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een andere orthodontist of tandarts over te dragen, laten de verplichting tot betaling onverlet.

Bussum, 1 februari 2016